สอบใบขับขี่รถยนต์ และรถจักรยานยนต์ ภาคปฎิบัติ ( สภาพทางร่างกาย )

ทดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย

ให้ผู้สอบใบขับขี่ นำเอกสารไปยื่นต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายทดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย
ซึ่งมีการทดสอบ 3 ขั้นตอนดังนี้
1. การทดสอบตาบอกสี
2. การทดสอบระดับสายตา
3. ทดสอบปฏิกิริยา

1. ทดสอบตาบอดสี
การทดสอบตาบอดสีเป็นการทดสอบว่าผู้ขอรับใบอนุญาตนั้นสามารถมองเห็นสีต่างๆ
ได้ถูกต้องหรือไม่ โดยเฉพาะสัญญาณไฟจราจร เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุบนพื้นถนน

วิธีการทดสอบ
1. เจ้าหน้าที่จะให้ผู้ทดสอบยืนห่างจากป้ายทดสอบสายตาบอดสี เป็นระยะไม่น้อยกว่า 3 เมตร
2. เจ้าหน้าที่จะชี้สี บนป้ายทดสอบ แล้วให้ตอบ
เกณฑ์การผ่าน
หากตอบถูก 2 ใน 3 ครั้งถือว่าผ่านการทดสอบ

2 การทดสอบระดับสายตา
ข้อสำคัญของการทดสอบระดับสายตา

การทดสอบระดับสายตาเป็นการวัดระดับการมองเห็นของคุณ
ว่าสามารถมองเห็นรถที่วิ่งไปมาบนท้องถนน กะระยะของการแซง
การสวนทางของรถ การถอยรถเข้าจอดได้ดีในระดับใด
ซึ่งจะมีทั้งการวัดระดับการมองเห็นในทางกว้าง และการมองเห็นในทางลึก

2.1 ทดสอบสายตาทางกว้าง

วิธีการทดสอบ
1. นั่งบนเก้าอี้พร้อมยื่นหน้าเข้าไปยังอุปกรณ์ทดสอบ

2. ตั้งหน้าตรงตามองจุดที่กำหนด

3. ตอบสีสันญาณที่ปรากฏบนเครื่องด้วยการ ใช้หางตามอง

เกณฑ์การผ่าน
สามารถมองเห็นทั้งด้านซ้ายและขวา เป็นมุมกว้างข้างละ 75 องศา
หากตอบได้ถูกต้อง 2 ใน 3 ครั้งถือว่าผ่านการทดสอบ

2.2 ทดสอบสายตาลึก

วิธีการทดสอบ
1. ให้คุณนั่งบนเก้าอี้ซึ่งอยู่ห่างจากกล่องการทดสอบในระยะ 2.50 – 3.50 เมตร
ภายในกล่องนั้นจะสามารถมองเห็นหลัก 2 หลักที่ใช้ทดสอบ

2. หยิบอุปกรณ์สำหรับเลื่อนหลัก ซึ่งจะมีปุ่มให้เลื่อนหลัก
โดยกดปุ่มสีแดงเพื่อเลื่อนหลักตัวแรกที่อยู่ด้านซ้ายถอยหลังไป

3. กดปุ่มสีเขียวเพื่อเลื่อนหลักด้านขวาให้ขนานกับหลักด้านซ้ายในแนวขนาน

เกณฑ์การผ่าน
สามารถวางแนวของหลักห่างจากจุดที่กำหนดไม่เกินกว่า 1 นิ้ว

3 การทดสอบปฏิกิริยา

ข้อสำคัญของการทดสอบปฏิกิริยา

การทดสอบปฏิกิริยาเป็นการทดสอบความสามรถของผู้ขับขี่ในด้านการขับขี่
ว่าจะสามารถหยุดรถ หรือเร่งความเร็วได้ตามสัญญาณไฟหรือเหตุการณ์ต่างๆ
ได้ทันท่วงทีหรือไม่

วิธีการทดสอบ
1. ให้ผู้เข้ารับการทดสอบนั่งบนเก้าอี้ ซึ่งจะมีอุปกรณ์ทดสอบปฏิกิริยาวางในตำแหน่งวางเท้า
และตู้สัญญาณไฟวางตำแหน่งด้านหน้า

2. วางเท้าด้านซ้ายไว้ข้าง ๆ อุปกรณ์ ใช้เท้าขวาสลับเหยียบแป้นทดสอบ
ซึ่งมีคันเร่ง และแป้นแบรก

3. เริ่มเหยียบคันเร่งจะพบว่าตู้สัญญาณไฟเขียวจะสว่างขึ้น
พร้อมกับแถบไฟวิ่งด้านข้างเพิ่มระดับขึ้นสูง จากนั้นให้ใช้สายตาดูสัญญาณไฟแดง

4. หากไฟแดงสว่างขึ้นให้รีบยกเท้าเหยียบเบรกทันที

เกณฑ์การผ่าน
หากสามารถเหยียบเบรกได้ในระยะเวลาน้อยกว่า หรือเทียบเท่ากับ 0.75 วินาที
หรือแทบไฟวิ่งไม่เกิน 75 เป็นจำนวน 2 ใน 3 ครั้ง ให้ถือว่าผ่านการทดสอบ

กรณีทดสอบสมรรถภาพทางกายไม่ผ่าน

ให้มีสิทธิสอบแก้ตัวเฉพาะส่วนที่ทดสอบไม่ผ่านได้อีกหนึ่งครั้งในวันนั้น
หากยังไมผ่านการทดสอบอีก ให้มาทำการทดสอบแก้ตัวใหม่ในวันทำการถัดไป
นับแต่วันที่สอบไม่ผ่าน แต่ไม่เกิน 91 วัน หากพ้นกำหนด 90 วัน
นับแต่วันที่สอบไม่ผ่านครั้งแรก ต้องยื่นคำขออนุญาตขับรถใหม่

แหล่งที่มาข้อมูล : sumaleedriving.com
Share on Google Plus