สินเชื่อมอเตอร์ไซค์ และบิ๊กไบค์ ทุกธนาคาร

กรุงศรี ออโต้ Krungsri Auto
กรุงศรี ออโต้ เริ่มให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์ใหม่ตั้งแต่เดือนเมษายน 2545 เป็นการบริการสินเชื่อมอเตอร์ไซค์ ทั้งขนาดเล็ก และ BIG BIKE เกือบทุกยี่ห้อ โดยผ่านช่องทางการจัดจำหน่ายของผู้แทนจำหน่ายทั่วประเทศ มีพนักงานของกรุงศรี ออโต้ ที่พร้อมดำเนินการทำสัญญาที่ร้านผู้แทนจำหน่าย และบริษัทฯ แจ้งผลให้ผู้สมัครทราบโดยตรง สะดวก รวดเร็ว และไม่ต้องรอการครอบครองมอเตอร์ไซค์คันที่ถูกใจอีกต่อไป
ให้บริการผ่าน 43 สาขา ทั่วประเทศ
มีข้อเสนอหลากหลาย อาทิ ดาวน์น้อย ผ่อนนาน หรือ ไม่ต้องมีผู้ค้ำประกัน เป็นต้น
ชำระค่างวดสะดวกสบายผ่านหลากหลายช่องทาง อาทิ เคานเตอร์เซอร์วิส Pay at Post และธนาคารชั้นนำ ฟรีค่าธรรมเนียมเมื่อชำระผ่านธนาคารกรุงศรีอยุธยา
สำหรับลูกค้าชั้นดี รับข้อเสนอพิเศษ สำหรับรถจักรยานยนต์คันใหม่

คุณสมบัติของผู้สมัครที่ไม่ต้องใช้ผู้ค้ำประกัน
1. ลูกจ้างพนักงานบริษัท
- รายได้ขั้นต่ำ 8,000 บาท / เดือน
- อายุงาน 1 ปีขึ้นไป
- มีสลิปเงินเดือน*
2. ข้าราชการ** / พนักงานรัฐวิสาหกิจและลูกจ้างประจำ
3. อาชีพอื่นๆ
- คนในพื้นที่*** วางเงินดาวน์เพียง 10%
- คนนอกพื้นที่ / ต่างจังหวัดวางเงินดาวน์เริ่มต้น 15 %
- มีหลักฐานแสดงที่มาของรายได้และสามารถตรวจได้ชัดเจน
4. เคยมีประวัติการผ่อนชำระค่าสินค้า หรือสินเชื่อประเภทต่างๆ ไม่ต่ำกว่า 6 เดือน โดยไม่มีประวัติการค้างชำระ
5. เคยเป็นลูกค้าของกรุงศรี ออโต้ หรือ เดิมชื่อ บมจ.จีอี แคปปิตอล ออโต้ ลีส

คุณสมบัติของผู้สมัครที่ต้องใช้ผู้ค้ำประกัน
พนักงานที่มีรายได้น้อยกว่า 8,000 บาทต่อเดือน หรือผู้สมัครที่มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามที่บริษัทฯกำหนด ต้องมีผู้ค้ำประกัน

หมายเหตุ
*ในกรณีไม่มีสลิปเงินเดือน ต้องมีหนังสือรับรองเงินเดือน และสำเนาบัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน
**เฉพาะบางหน่วยงาน ที่บริษัทฯ กำหนด
***เฉพาะพื้นที่ที่บริษัทฯ กำหนด
บุคคลธรรมดา
1. บัตรประชาชนตัวจริง พร้อมสำเนาจำนวน 3 ฉบับ
2. ทะเบียนบ้านฉบับจริง พร้อมสำเนาจำนวน 3 ชุด
3. เอกสารแสดงแหล่งที่มาของรายได้ เช่น สลิปเงินเดือน หรือหนังสือรับรองรายได้ (ฉบับล่าสุด หรือย้อนหลังไม่เกิน 2 เดือน)
4. สำเนาบัญชีเงินฝากออมทรัพย์/ประจำ/กระแสรายวันย้อนหลัง 6 เดือน
สินเชื่อกรุงไทยเช่าซื้อ (KTB - Hire Purchase)
สินเชื่อกรุงไทยเช่าซื้อ สินเชื่อเพื่อเพิ่มความสะดวกสบายในการเป็นเจ้าของสินค้าอุปโภค และรถจักรยานยนต์ง่ายๆ เพียงเช่าซื้อสินค้าและผ่อนชำระผ่านธนาคารกรุงไทย โดยลูกค้าสามารถเช่าซื้อสินค้าได้ที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาทั่วประเทศ เช่าซื้อง่าย สะดวก สบาย ใกล้บ้านคุณ
       
คุณสมบัติของผู้เช่าซื้อ
 -  เป็นบุคคลธรรมดา
-  เป็นผู้บรรลุนิติภาวะ
-  มีความสามารถในการผ่อนชำระคืนธนาคาร และมีรายได้ไม่น้อยกว่าที่ธนาคารกำหนด
-  อายุงานในสถานที่ทำงานปัจจุบันตามที่ธนาคารกำหนด
-  ไม่มีประวัติเสียหายทางการเงิน
วงเงินเช่าซื้อ
วงเงินเช่าซื้อเป็นไปตามราคาทรัพย์สินรวมดอกเบี้ย (ถ้ามี)

เช่าซื้อสินค้าอุปโภค
- อัตราดอกเบี้ยต่ำสุด 0% (อัตราดอกเบี้ยแตกต่างกันตามโปรโมชั่น, ทรัพย์สินหรือสินค้าแต่ละประเภท)
- ผ่อนนานสูงสุด 30 เดือน  (ระยะเวลาการให้เช่าซื้อเมื่อรวมอายุผู้เช่าซื้อต้องไม่เกิน 65 ปี)
- ไม่ต้องมีผู้ค้ำประกัน

เช่าซื้อรถจักรยานยนต์
- อัตราดอกเบี้ย 1.11% เดือน
- ผ่อนนานสูงสุด 48 เดือน (ระยะเวลาการให้เช่าซื้อเมื่อรวมอายุผู้เช่าซื้อต้องไม่เกิน 65 ปี)
- ไม่ต้องมีผู้ค้ำประกัน

เอกสารประกอบการสมัครสินเชื่อกรุงไทยเช่าซื้อ

- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ จำนวน 2 ชุด (รถจักรยานยนต์ 4 ชุด)
- สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 2 ชุด (รถจักรยานยนต์ 4 ชุด)
- เอกสารแสดงรายได้ (อย่างใดอย่างหนึ่ง) จำนวน 1 ชุด) ได้แก่ สลิปเงินเดือนต้นฉบับ (เดือนล่าสุด) หรือสำเนาบัญชีเงินฝากธนาคารย้อนหลังอย่างน้อย 6 เดือน
- เอกสารที่ใช้ในการชำระเงินโดยการหักบัญชี จำนวน 1 ชุด ได้แก่ สำเนาสมุดบัญชัเงินฝากธนาคารกรุงไทยหน้าแรก และหนังสือให้ความยินยอมหักบัญชีธนาคารกรุงไทย
ออมสิน สินเชื่อเช่าซื้อ
การให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อ (Hire Purchase) เป็นอีก ทางเลือกหนึ่งของลูกค้า เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 
ซึ่งผู้ใช้บริการจะทราบจำนวนเงินชำระค่างวดที่แน่นอนและคงที่ ตลอดอายุสัญญา เมื่อผ่อนชำระครบถ้วน
ตามสัญญา ผู้เช่าซื้อ จะได้สิทธิเป็นเจ้าของสินค้า

คุณสมบัติของผู้ขอเช่าซื้อ
สัญชาติไทย และมีอายุระหว่าง 20-60 ปี
มีอาชีพและรายได้ประจำต่อเดือน
กรณีเป็นนิติบุคคลต้องเป็นนิติบุคคลจดทะเบียนตาม
กฎหมายไทยและประกอบกิจการมีกำไรมาแล้ว
ไม่น้อยกว่า 2 ปี

เอกสารประกอบการเช่าซื้อบุคคลทั่วไป
แบบคำขอเช่าซื้อ
สำเนาบัตรประชาชน ของผู้สมัครและผู้ค้ำประกัน
สำเนาทะเบียนบ้าน ของผู้สมัครและผู้ค้ำประกัน
หนังสือรับรองเงินเดือน หรือ Slip เงินเดือนฉบับล่าสุด
สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน

เช่าซื้อรถจักรยานยนต์
วงเงินเช่าซื้อสูงสุดไม่เกิน 85% 
ของราคารถจักรยานยนต์
ดาวน์ต่ำ
ผ่อนได้นานสูงสุดถึง 24 งวด

เอกสารประกอบการเช่าซื้อนิติบุคคล
สำเนาหนังสือบริคน์สนธิ
สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน
สำเนาทะเบียนผู้ถือหุ้น
สำเนางบการเงินที่มีผู้ตรวจสอบบัญชี
รับรองย้อนหลัง 2 ปี
หนังสือมอบอำนาจทำการแทนนิติบุคคล
สำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาบัตรประชาชนของกรรมการผู้ถือหุ้น หรือผู้จัดการที่นิติบุคคลมอบอำนาจให้กระทำการแทน
ธนบรรณ สินเชื่อมอเตอร์ไซค์ (TNB Cash)

สินเชื่อรถจักรยานยนต์ TNB Cash "เงินด่วน 2 ล้อ" เป็นผลิตภัณฑ์หนึ่งของบริษัทที่ให้บริการสำหรับกลุ่มลูกค้าที่ต้องการขอสินเชื่อโดยใช้รถจักรยานยนต์ของตนเองและปลอดภาระแล้วนำมาเป็นหลักประกันการขอสินเชื่อ (รถมอเตอร์ไซค์แลกเงิน)  ให้วงเงินสูงสุดกว่า  30,000 บาท (ขึ้นอยู่กับยี่ห้อ  รุ่น อายุรถ สภาพรถขณะขอสินเชื่อ) ระยะเวลาผ่อนนานถึง 18 งวด

คุณสมบัติผู้ขอใช้บริการ
สัญชาติไทย
อายุ 18-70 ปี
มีที่พักอาศัยหรือสถานที่ทำงานในเขตพื้นที่ให้บริการของบริษัท
รายได้ไม่ต่ำกว่า 9,000 บาท/เดือน

เอกสารในการใช้บริการ
สำเนาบัตรประชาชน
สำเนาทะเบียนบ้าน
สมุดคู่มือจดทะเบียนตัวจริง
เอกสารอื่นตามเงื่อนไขของบริษัท

หมายเหตุ : บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขต่าง ๆ ตามที่บริษัทกำหนด
อิออน ธนสินทรัพย์
คุณสมบัติผู้สมัคร
อายุ 20 ปีบริบูรณ์ ถึง 65 ปี
มีรายได้ประจำรายเดือนมากกว่า 5,000 บาท ขึ้นไป
มีประสบการณ์ทำงานมากกว่า 6 เดือนขึ้นไป
มีโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ทั้งที่ทำงาน และที่บ้าน

อัตราดอกเบี้ย (ต่อเดือน) : บัตรเครดิตอิออน และบัตรสมาชิก : 1.59%
ลูกค้าใหม่ : 1.99%
ยอดจัดสินเชื่อเช่าซื้อขั้นต่ำ : 3,000 บาท
ยอดชำระรายเดือนขั้นต่ำ : 400 บาท
ระยะเวลาผ่อนชำระต่อเดือน : 6, 9, 12, 18, 24, 30, 36, 48** 
หมายเหตุ : ** ผ่อน 48 เดือน สำหรับยี่ห้อฮอนด้าและ ยามาฮ่าเท่านั้น
หมายเหตุ : ค่าประกันรถสูญหาย
1 ปีเป็นเงิน 1,000 บาท
2 ปีเป็นเงิน 1,500 บาท

เอกสารการสมัคร 
สำหรับลูกค้าบัตรเครดิตอิออนและบัตรสมาชิกอิออน
- สำเนาบัตรประชาชน
- สำเนาบัตรเครดิต / บัตรสมาชิกอิออน
สำหรับลูกค้าใหม่
- สำเนาบัตรประชาชน
- สำเนาทะเบียนบ้าน
- เอกสารแสดงรายได้
บริษัท เมืองไทย ลิสซิ่ง จำกัด
สินเชื่อรถจักรยานยนต์
1. รถจักรยานยนต์
2. สมุดคู่มือจดทะเบียนรถ
3. ทะเบียนบ้านตัวจริงผู้กู้ และผู้ค้ำประกัน
4. บัตรประชาชนตัวจริงผู้กู้ และผู้ค้ำประกัน

สินเชื่อรถยนต์ ,รถเพื่อการเกษตร
1. รถยนต์ / รถเพื่อการเกษตร 
    พร้อมกุญแจสำรอง 1 ดอก
2. สมุดคู่มือจดทะเบียนรถ
3. ทะเบียนบ้านตัวจริงผู้กู้ และผู้ค้ำประกัน
4. บัตรประชาชนตัวจริงผู้กู้ และผู้ค้ำประกัน

ดอกเบี้ยสำหรับผู้ใช้บริการ
1.ไม่เสีย ค่าธรรมเนียมใดๆ
2.ดอกเบี้ยต่ำ เพียง 1.25 %
3.ไม่ใช้ ผู้ค้ำประกัน (รถจักรยานยนต์)
4.ไม่มี ภาษีมูลค่าเพิ่ม

หมายเหตุ : สามารถนำรถกลับไปใช้ได้เหมือนเดิม

แหล่งที่มาข้อมูล : จากธนาคารและสถาบันการเงิน
Share on Google Plus