อัตราค่าบริการ ตรวจสภาพรถยนต์และรถจักรยานยนต์ (ตรอ.)

การตรวจสภาพรถ (ตรอ.)

มีวัตถุประสงค์เพื่อความปลอดภัยในการใช้รถและลดมลภาวะอันเกิดจากรถ
รวมทั้งความมั่นคงแข็งแรงและอุปกรณ์ส่วนควบคุมให้อยู่ในสภาพที่เหมาะสมก่อนนำไปใช้งาน
โดยกำหนดให้ รถจักรยานยนต์ที่มีอายุ 5 ปีขึ้นไปและรถยนต์ที่มีอายุ 7 ปี ขึ้นไป
จะต้องผ่านการตรวจสภาพกับสถานตรวจสภาพรถเอกชนก่อน จึงจะสามารถต่อภาษีประจำปีได้
ปัจจุบันการตรวจสภาพรถยนต์ของสถานตรวจสภาพรถเอกชน จะเป็นรูปแบบใหม่ คือ
เพิ่มการทดสอบระบบห้ามล้อและศูนย์ล้อ สำหรับสถานตรวจสภาพรถเอกชน ตรอ.
ที่ไม่ได้ติดตั้งเครื่องทดสอบจะให้บริการตรวจสภาพรถได้เฉพาะรถจักรยานยนต์เท่านั้น
อัตราค่าบริการ

1.การตรวจสภาพรถครั้งแรก
- รถยนต์ที่มีขนาดน้ำหนักรถเปล่าไม่เกิน 2,000 กิโลกรัม คันละ 200 บาท
- รถยนต์ที่มีขนาดน้ำหนักรถเปล่าเกิน 2,000 กิโลกรัม คันละ 300 บาท
- รถจักรยานยนต์ คันละ 60 บาท
2.การตรวจสภาพรถครั้งต่อ ๆ ไป ตรวจสภาพรถครั้งแรกแล้วมีข้อบกพร่องเป็นเหตุให้รถ
ไม่ผ่านการตรวจสภาพ เมื่อเจ้าของรถได้นำรถไปปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องแล้วนำรถรับการตรวจใหม่
.ค่าบริการตรวจสภาพรถเป็น ดังนี้
- กรณีที่นำรถเข้ารับการตรวจใหม่ภายใน 15 วัน นับจากวันที่ไม่ผ่านการตรวจสภาพครั้งแรก
ค่าบริการตรวจสภาพรถเท่ากับครึ่งหนึ่งของอัตราปกติ
- กรณีที่นำรถเข้ารับการตรวจใหม่เกิน 15 วัน นับจากวันที่ไม่ผ่านการตรวจสภาพครั้งแรก
ค่าบริการตรวจสภาพรถเท่ากับอัตราปกติ

3. สามารถเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มได้ แต่ต้องมีใบเสร็จรับเงินที่ถูกต้อง

Share on Google Plus