แนวข้อสอบนักบัญชี การประปานครหลวง กปน. พร้อมเฉลย


1.  บริษัท กขค จำกัด มีสินทรัพย์ 28,000 บาท มีหนี้สิน 10,000 บาท และมีทุนเรือนหุ้น 7,000 บาท ยอดคงเหลือ ในบัญชีกำไรสะสมเท่ากับ.........บาท ?
ตอบ 11,000

จากสมการบัญชี :- สินทรัพย์รวม   =  หนี้รวม  + ส่วนของเจ้าของ
28,000  = 10,000  + ส่วนของเจ้าของ\ส่วนของเจ้าของ = 28,000 - 10,000 บาท
= 18,000 บาท
ส่วนของเจ้าของ = ทุนเรือนหุ้น + กำไรสะสม
18,000 = 7,000 + 11,000

2. ระหว่างปีที่ผ่านมาบริษัทบุญมา จำกัด มีรายการสินทรัพย์เพิ่มขึ้น 2,000 บาท รายการหนี้สินลดลง 1,000 บาท รายการทุนเรือนหุ้นเพิ่มขึ้น 2,000 บาท และมีกำไรสุทธิประจำปี 3,000 บาท กิจการจ่ายเงินปันผล เท่ากับ........บาท ?
ตอบ 2,000

จากสมการบัญชี :- สินทรัพย์รวม   =  หนี้รวม  + ส่วนของเจ้าของ
\ ส่วนของเจ้าของ = หนี้สินลด (Dr.) + ทุนเรือนหุ้นเพิ่ม (Cr.)
+ กำไรสุทธิ (Cr.) – จ่ายเงินปันผล (Dr.)
 จ่ายเงินปันผล = ทุนเรือนหุ้นเพิ่ม (Cr.) + กำไรสุทธิ (Cr.)
- หนี้สินลดลง (Dr.) – สินทรัพย์เพิ่ม (Dr.)
= 2,000 + 3,000 – 1,000 – 2,000  บาท
= 2,000 บาท

3. บริษัทสหภัณฑ์ จำกัด มีหนี้สิน 40,000 บาท กำไรสะสม 20,000 บาท และเงินทุนจดทะเบียน 15,000 บาท กิจการนี้มีสินทรัพย์เป็นจำนวน ............. บาท
ตอบ 75,000 

จากสมการบัญชี :- สินทรัพย์รวม = หนี้รวม + ส่วนของเจ้าของ
= 40,000 + (15,000 + 20,000)
= 75,000 บาท

4. บริษัท มานาน จำกัด บันทึกรายได้จากการขายที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน แต่บริษัทจะไม่รับการจ่ายชำระเงิน จนกว่าจะถึงปีหน้า การปฏิบัติเช่นนี้เป็นตัวอย่างของ
ตอบ Accrual Accounting

5. บริษัท การเวก จำกัด ซื้อที่ดินเมื่อ 2 ปีที่แล้วในราคา 100,000 บาท เมื่อเร็วๆ นี้กิจการได้รับข้อเสนอขาย
ที่ดินแปลงนี้ในราคา 125,000 บาท และขณะนี้ที่ดินมีราคาประเมินเป็นเงิน 140,000 บาท มูลค่าประเมิน
เพื่อเสียภาษีทรัพย์สินเท่ากับ 85,000 บาท บริษัทควรจะแสดงมูลค่าของที่ดินในงบการเงินเป็นจำนวนเท่าไร
ตอบ 100,000 

6. การคิดต้นทุนของสินทรัพย์ตามงวดบัญชีได้รับประโยชน์จากการใช้สินทรัพย์นั้นเป็นตัวอย่างของหลักการ
ตอบ Matching

7. บริษัท ไทยรุ่งเรือง จำกัด มีส่วนของเจ้าของจำนวน 42,000 บาท ณ วันต้นงวด และจำนวน 46,000 บาท
ณ วันปลายงวด ผู้ถือหุ้นลงทุน 5,000 บาท ในระหว่างงวด และมีการประกาศและจ่ายเงินปันผล 2,000 บาท กำไรสุทธิประจำปีเท่ากับ
ตอบ 1,000

ส่วนของเจ้าของ ณ วันปลายงวด 4,600 บาท
บวก จ่ายเงินปันผล 2,000 บาท
48,000 บาท
หัก ส่วนของเจ้าของ ณ วันต้นงวด 42,000
ลงทุนเพิ่ม 5,000 47,000 บาท
\ กำไรสุทธิประจำปี 1,000 บาท

8. รายการทางบัญชีรายการใดมีความสำคัญหรือไม่มีความสำคัญต่อการรายงานในงบการเงินเกี่ยวข้องกับหลักการ
ตอบ Materiality 

9. การคิดต้นทุนที่เกิดขึ้นเพื่อก่อให้เกิดรายได้สำหรับงวดบัญชีเดียวกันที่มีรายงานได้เป็นตัวอย่างของหลักการ
ตอบ Matching 

10. การไหลข้าวของทรัพยากร เนื่องจากความพยายามที่จะก่อให้เกิดผลประโยชน์ เรียกว่า
ตอบ Revenue

11. การไหลข้าวของทรัพยากร เพื่อสนับสนุนความพยายามที่จะก่อให้เกิดผลประโยชน์ เรียกว่า
ตอบ Expense 

12. บริษัท มานะ จำกัด รายงานสินทรัพย์จำนวน 70,000 บาท รายได้จำนวน 80,000 บาท หนี้สิน จำนวน 40,000 บาท และค่าใช้จ่าย จำนวน 60,000 บาท บริษัทมีกำไรสุทธิและส่วนของเจ้าของเท่ากับ.... บาท
ตอบ 20,000 30,000

13. บัญชีใดมียอดคงเหลือด้านเดบิท
ตอบ Prepaid Expense

14. บัญชีมียอดคงเหลือด้านเครดิต
ตอบ Income Tax Payable

15. บริษัท โดนัท จำกัด ขายเครื่องซักผ้าในราคาเครื่องละ 12,000 บาท โดยมีเงื่อนไขเรียกเก็บเงินล่วงหน้า 4,000 บาท และที่เหลือให้จ่ายภายใน 60 วัน รายการในสมุดรายวันของบริษัทควรจะมีรายการ
ตอบ Debit Accounts Receivable

16. บริษัท โสภา จำกัด ซื้อสินค้าเป็นเงินเชื่อเพื่อนำมาขายต่อ รายการบัญชีที่บริษัทควรจะบันทึก
ตอบ Debit Inventories

17. ร้านสหไฟฟ้า ขายอุปกรณ์ไฟฟ้ารับชำระเงินโดยไม่มีเงินล่วงหน้า การจ่ายชำระเงินจำนวนรวมทั้งหมด ภายใน 90 วัน ร้านสหไฟฟ้าควรจะ
ตอบ Credit Cash

18. บริษัท กขค จำกัด ประกาศและจ่ายเงินปันผล ให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญ รายการบันทึกบัญชีควรจะ
ตอบ Credit Cash

19. ร้านศรีฟ้า ได้รับเงินสด 650 บาท จากการขายเชื่อเมื่อเดือนที่แล้วมา ทางร้านควรบันทึกรายการโดย
ตอบ Cash  650 Accounts Receivable 650
Share on Google Plus